A picture

Navigace

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 14. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 15 °C
slabý déšť, severovýchodní větřík
vítrSV, 3.05m/s
tlak1013hPa
vlhkost70%
srážky0.69mm

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obsah

odznakRS

 

Práva a povinnosti rybářské stráže jsou uvedeny v ust. § 16 a § 17 zák. o rybářství.

Rybářská stráž tedy má především právo i povinnost kontrolovat v rozsahu uvedeném na služebním průkaze, zda je lovící k lovu oprávněn, zda má platný rybářský lístek, platnou povolenku na příslušný revír a zda dodržuje pedpisy pro  řádný výkon rybářského práva.

Znamená to, že od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy ( třeba i toho, kdo loví plankton jako krmivo pro akvarijní rybky) může rybářská stráž žádat průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, řidičský průkaz apod.) dále rybářský lístek a povolenku k lovu.

Novou pravomocí rybářské stráže je ukládání blokových pokut za "rybářské přestupky" jak u chovných rybníků tak i na rybářských revírech za tyto delikty:

- nepředložení rybářského lístku a povolenky k lovu ke kontrole,

- porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva stanovených uživatelem revíru,

- lov ryb  hájených,

- lov ryb nedosahujících nejmenší lovné míry,

- lov mimo denní dobu lovu

- lov blíže než 100 m od hrázového tělesa přehradních hrází,

- lov ze silničních a železničních mostů,

- lov pomocí prostředků výbušných, otravných nebo omamných,

- použití bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic, rozsošek,

- střílení ryb, tlučení ryb, chytání na šňůrky, lov pod ledem,

- chytání ryb do rukou a do ok,

Výše uvedený výčet zdaleka nezahrnuje všechny přestupky, jichž se může rybář dopustit. Jsou i další (nedovolený způsob lovu, nedovolené nástrahy a jiné).

Za nepředložení rybářského lístku a povolenky k lovu je RS oprávněna uložit pokutu do výše 1.500 Kč. Za ostatní z uvedených přestupků lze uložit pokutu až do 30.000 Kč.  
V blokové řízení na místě však lze  uložit pokutu pouze do výše 1.000 Kč, v příkazním řízení do výše 4.000 Kč (viz § 13 odst. 2 zákona o přestupcích).

Při kontrole rybářskou stráží si vždy překontrolujte zda má rybářská stráž ke kontrole oprávnění (musí mít vyditelně umístěn odznak a legitimaci člena RS) a zda je číslo odznaku totožné s číslem na legitimaci. 

Výpis ze zákona č. 99/2004 Sb.
Hlava IV 
§ 14 Rybářská stráž

(1) Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby. Ten vede evidenci všech rybářských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti. Příslušný rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže. Subjekt, který rybářskou stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávněn nejméně jednou za 5 let ověřovat náležitosti, na základě kterých byl souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků.

(2) Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která
a)  je starší 21 let,
b)  splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7),
c)  je způsobilá k právním úkonům,
d)  je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže,
e)  prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících právních předpisů,
f)  složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: "Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži".

(3) Za zdravotně způsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylučuje pobyt v přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost orientace, nemá závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo vylučují výkon funkce rybářské stráže.

(4) Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je rybářská stráž registrována k léčebné péči; pokud má tato stráž postavení zaměstnance, pak lékař zařízení závodní preventivní péče.13)

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže lze použít pro účely, pro které byl vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání posuzujícím lékařem. Časová platnost posudku je omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud změna zdravotního stavu nevede ke změně zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby.

(6) Fyzická osoba, která byla ustanovena rybářskou stráží, je veřejným činitelem podle zvláštního právního předpisu.14)

(7) Za splnění podmínky bezúhonnosti fyzické osoby pro rybářskou stráž se považuje předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo z jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců a předložení čestného prohlášení, jímž dosvědčí, že na úseku rybářství nebyla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, aniž jí byla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona.

(8) Na řízení o ustanovování a zrušení ustanovení rybářské stráže se nevztahuje správní řád.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování a vzor služebního odznaku a průkazu rybářské stráže.

§ 15
Zánik ustanovení rybářské stráže
(1) Ustanovení rybářskou stráží zaniká
a)  zánikem rybářského revíru, pro který byla rybářská stráž ustanovena,
b)  zánikem výkonu rybářského práva uživatele rybářského revíru, který rybářskou stráž navrhl,
c)  zrušením ustanovení rybářské stráže příslušným rybářským orgánem,
d)  dnem doručení oznámení rybářské stráže příslušnému rybářskému orgánu o skončení výkonu rybářské stráže,
e)  úmrtím osoby ustanovené za rybářskou stráž.

(2) Příslušný rybářský orgán ustanovení rybářské stráže zruší, pokud fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat nebo splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. b) až e) nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Příslušný rybářský orgán může ustanovení rybářské stráže zrušit na návrh uživatele rybářského revíru nebo z vlastního podnětu z důvodu závažného nebo opakovaného porušení zákona rybářskou stráží.
(3) Osoba, u níž ustanovení rybářskou stráží zaniklo podle odstavce 1 písm. a) až d), nebo bylo zrušeno její ustanovení rybářskou stráží podle odstavce 2, je povinna neprodleně odevzdat příslušnému rybářskému orgánu služební odznak a průkaz rybářské stráže.
§ 16
Oprávnění rybářské stráže
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
a)  
kontrolovat
  
1.osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
  
2.osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
  
3.osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
  
4.užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,
  
5.způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;
b)  požadovat
  
1.od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
  
2.od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
  
3.součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
c)  zadržet
  
1.povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
  
2.úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
d)  vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;
e)  ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.